BQL DI TÍCH VĂN HOÁ ÓC EO TỈNH AN GIANG BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2016

          Ngày 27/12/2016, Hội đồng thi đua khen thưởng BQL Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tiến hành họp xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong năm 2016, kết quả cụ thể như sau:  

            + Lao động tiên tiến: 14 đồng chí.

            + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 03 đồng chí.

            Ngoài ra, Hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị về trên công  nhận tập thể Phòng Tổ chức Hành chính & Tổng hợp đạt danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc năm 2016" và tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.