An Giang: UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Óc Eo

Ngày 13/4/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Óc Eo. Theo đó, để bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của nền văn hóa Óc Eo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của Trung ương và tỉnh, UBND các huyện, TX,TP và đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch văn hóa Óc Eo để nghiên cứu toàn diện; lập dự án khai quật, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá Óc Eo ; trước hết hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Xây dựng Đề án thành lập tại Bảo tàng tỉnh 01 phòng thông tin, lưu trữ và phòng trưng bày cổ vật, di chỉ văn hóa Óc Eo để phục vụ công tác giáo dục, nghiên cứu học tập cho học sinh, sinh viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh, khách tham quan, các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phối hợp các ngành, các cấp tuyên truyền thông suốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của văn hóa Óc Eo; nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ, quản lý các di tích trong các cơ quan, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.  Tổ chức các đợt khảo sát, kiểm tra nắm thông tin, hiện trạng về tình hình triển khai thực hiện các dự án khai quật, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Từ đó, đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện nhằm tăng cường tính hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện các dự án.

Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Bộ Văn hóa-TTDL; đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có công trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Óc Eo theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương. Trong đó,  Sở Thông tin và Truyền thông: Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng; mở chuyên mục trên cổng thông tin điển tử của tỉnh tuyên truyền, phổ biến về giá trị văn hóa Óc Eo và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch, các dự án về văn hóa Óc Eo; chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; hệ thống Đài truyền thanh huyện (thị xã, thành phố) và cơ sở thường xuyên đưa tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về giá trị văn hóa Óc Eo. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo An Giang: Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân giá trị về văn hóa và lịch sử của nền văn hóa Óc Eo, ý thức bảo vệ các cổ vật, di chỉ tài sản quốc gia; kịp thời biểu dương những gương điển hình tốt trong phát hiện, bảo quản giữ gìn di chỉ văn hóa Óc Eo...

ĐHP- QNM