Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, An Giang), được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 27/9/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 3)  gồm 11 di tích. Trong đó, tỉnh An Giang có Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn).

Xem thêm: Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, An Giang), được xếp hạng...

An Giang: UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Óc Eo

Ngày 13/4/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Óc Eo. Theo đó, để bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của nền văn hóa Óc Eo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của Trung ương và tỉnh, UBND các huyện, TX,TP và đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch văn hóa Óc Eo để nghiên cứu toàn diện; lập dự án khai quật, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá Óc Eo ; trước hết hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Xem thêm: An Giang: UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Óc Eo

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2012 về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê

(Cổng TTĐT AG)- Kết luận Hội nghị triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê vào ngày 09/01/2013 vừa qua. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Hồ Việt Hiệp đã yêu cầu Sở VHTTDL sớm hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên có trách nhiệm phối hợp với Sở VHTTDL trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo - Ba Thê. 

Xem thêm: Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số...

An Giang: Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ Óc Eo

(Cổng TTĐT AG)- Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ Óc Eo, tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch bảo vệ bảo tồn, trước mắt tiến hành thành lập Ban quản lý Khu di tích Óc Eo - Ba Thê và xây dựng quy chế hoạt động tạm thời, phối hợp với các địa phương trong tỉnh có di tích Văn hóa Óc Eo tiến hành khảo sát, đo đạc cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ, trùng tu tôn tạo di tích. Đồng thời xúc tiến hồ sơ quy hoạch tiếp tục khai quật và tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân ý thức về di sản văn hóa, ngăn chặn triệt để buôn bán cổ vật trái phép.

Xem thêm: An Giang: Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ Óc Eo

An Giang: Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ Óc Eo

Tỉnh An Giang tiến hành thành lập Ban quản lý Khu di tích Óc Eo - Ba Thê và xây dựng quy chế hoạt động tạm thời, phối hợp với các địa phương trong tỉnh có di tích Văn hóa Óc Eo tiến hành khảo sát, đo đạc cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ, trùng tu tôn tạo di tích.

Xem thêm: An Giang: Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cổ Óc Eo